Under ansættelse

Hovedparten af Konstruktørforeningens medlemmer er ansat i byggebranchen. Alt efter kontrakt og evt. overenskomst, så er ansættelsesvilkårene forskellige.

Vilkårene reguleres:

  • af lovgivning
  • af kollektive overenskomster
  • af individuelle kontrakter.

Individuelle kontrakter spiller den vigtigste rolle, hvis din arbejdsplads ikke følger kollektiv overenskomst.

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven er den lov, der skal være med til at sikre, at der er et sikkert og sundt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.
Arbejdsskade
Kommer du til skade i forbindelse med dit job skal skaden hurtigst muligt anmeldes til Arbejdstilsynet, som kontakter Arbejdsskadestyrelsen, der udbetaler eventuel erstatning. Hvis arbejdsgiver er ansvarlig for din skade, kan han eventuelt herudover være erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarsloven. Konstruktørforeningen kan hjælpe dig under hele arbejdsskadesagens forløb. Det gælder også hvis din sag skal ankes til Ankestyrelsen.
Arbejdstid og overarbejde
I overenskomsterne, vil der typisk være regler om arbejdstid og overarbejde. Dette gælder i stat, kommune, region, hos arkitekter (under Danske Ark.), og i nogle tilfælde teknikeroverenskomsten under Dansk Byggeri. Er du ikke omfattet af en overenskomst, er det vigtigt at aftale disse forhold i din kontrakt. Lovgivningen vedrørende arbejdstid: Højeste arbejdstid er 48 timer i gennemsnit om ugen i fire måneder, herudover er du omfattet af ”11 timers reglen”.
Ansat i udlandet
Har du job i udlandet, så er du enten ansat af en dansk arbejdsgiver og udstationeret med ansættelse i udlandet, eller du er direkte ansat i et udenlandsk selskab.
Barsel og forældreorlov
KF har her samlet information om de perioder, hvor man efter lovgivningen har ret til fravær under graviditet og barsel og samtidig har ret til dagpenge.
Børns sygdom
Regler om frihed med løn ved børns sygdom findes enten i overenskomsten eller i din kontrakt. Reglerne er følgende i overenskomsterne: Stat, kommuner og regioner: Ret til barns 1. og 2. sygedag. Danske Ark, Dansk Industris Funktionæroverenskomst og Teknikeroverenskomsten under Dansk Byggeri: Ret til barns 1. sygedag. I alle tilfælde har du kun retten, når visse betingelser er opfyldt. Se evt. reglerne i din ansættelseskontrakt.
Efter- og videreuddannelse
Byggeriet og verden forandrer sig hele tiden. Nye materialer, teknikker og metoder stiller hele tiden krav om nye kompetencer.Hvis du vil være attraktiv på arbejdsmarkedet, er det nødvendigt at holde din uddannelse og din viden ajour.
Ferie og fridage
Efter ferieloven har alle ret til 5 ugers ferie om året plus ret til fri på de almindelige helligdage. Hvis du er omfattet af særligt aftalte regler i en overenskomst eller i din kontrakt, kan du have ret til flere fridage – typisk 5 ekstra dage. Juleaftens- og nytårsaftensdag er fridage med løn på visse områder (f. eks. arkitektområdet) – på andre overenskomstområder har man ikke fri.
Hjemmearbejdsplads
Kontakt KF, hvis du skal have etableret en hjemmearbejdsplads. Både hvad angår arbejdsmiljøforhold/indretning af arbejdspaldsen, og hvad angår betaling for etablering af denne.
Kørsel og rejser
Hvis du som lønmodtager kører erhvervsmæssigt i egen bil, kan din arbejdsgiver udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til dig. I 2013 er satsen kr. 3,82 pr. km indtil 20.000 km, herefter falder taksten til kr. 2,13 pr. km. Er du offentligt ansat betales den høje sats kun for bemyndiget kørsel. Er du på rejse i mere end 24 timer og betaler din arbejdsgiver ikke dine udgifter til kost, kan du få udbetalt skattefri diæt på kr. 455,00 pr. døgn.
Lønstatistik
Du står meget stærkere i en lønforhandling, hvis du har den sidste nye, relevante lønstatistik for dit fag og din branche i hånden. Hos KF kan du få tal fra Danmarks største statistik for bygningskonstruktører. Du kan supplere med tal fra en række stærke branchestatistikker, som du enten finder på hjemmesiden eller kan få ved at kontakte KF. Brug derfor dit login på kf.dk eller ring til KF.
Manglende løn og betaling
Hvis du ikke har modtaget din løn til tiden (typisk den sidste bankdag i måneden) er det vigtigt at reagere straks på dette. Du bør senest dagen efter kontakte Konstruktørforeningen som derefter henvender sig skriftligt til din arbejdsgiver. Det samme gør sig gældende, hvis der ikke er afregnet f.eks. pension, feriepenge eller skat. I visse tilfælde kan det blive nødvendigt at forfølge kravet via domstolene (se under Konkurs).
Overenskomster
En overenskomst er en bindende aftale mellem arbejdsgiverorganisation(er) og fagforening(er). Dit ansættelsesforhold kan være dækket af en overenskomst, som giver dig nogle vigtige ekstra rettigheder ud over dem, der findes i din kontrakt og dem, som f. eks. funktionærlov og ferielov giver dig. Det er typisk ekstra feriedage, grænse for arbejdstidens længde, fri under barns sygdom, løn under barsel og andet, som loven ikke sikrer dig.
Pension
Er du omfattet af en overenskomst, vil der typisk være regler om pension. Ellers skal reglerne aftales i din ansættelseskontrakt. Pensionen er i følgende overenskomster: Stat: 16,5%, Kommuner: 16,65%, Regioner: 18% (i det offentlige er hele bidraget betalt af arbejdsgiver). Danske Ark: 4% eget bidrag + 8% arbejdsgiverbidrag, Dansk Industris Funktionæroverenskomst og Teknikeroverenskomsten under Dansk Byggeri: 4% eget bidrag + 8% arbejdsgiver bidrag.
Seniorer
På hjemmesiden Seniorpraksis.dk finder du en guide til seniorer, der overvejer deres planer for den sidste del af deres arbejdsliv.
Sygefravær og sygdom
Du har som funktionær ret til løn under sygdom. Du skal sygemelde dig senest ved arbejdstidsbegyndelse på første sygedag. Se i din kontrakt om der er særlig procedure på din arbejdsplads. Er du fraværende uden at sygemelde dig, risikerer du at blive bortvist. Du har ikke pligt til at fortælle, hvad du fejler. Bliver du syg, mens du er på ferie, har du ikke ret til en ny ferie. Du kan godt blive sagt op, mens du er syg, men ikke fordi du er syg.
Ændring af ansættelsesvilkår
Varsler arbejdsgiver en væsentlig ændring af dit ansættelsesforhold, skal det ske med dit opsigelsesvarsel. Vil du ikke acceptere de forringede vilkår, kan du vælge at anse varslingen som en opsigelse, så du fratræder efter varslets udløb. Husk i så fald at give besked til din arbejdsgiver indenfor ca. en uge. Vælger du at anse varslet som en opsigelse, vil det blive respekteret i A-kassen, så du ikke får karantæne.

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00