Gå til sidens indhold

Næstformand til KF

KF's bestyrelse foreslår, at KF får en fuldtidsbetalt næstformand, der sammen med formanden skal repræsentere KF og skabe synlighed om bygningskonstruktørerne. Forslaget kræver en urafstemning blandt alle KF's medlemmer.

Konstruktørforeningens (KF) bestyrelse har efter mange overvejelser besluttet at stille forslag om, at KF får en næstformand på fuld tid.

Det er et stort skridt for KF at tage både i økonomisk og organisatorisk forstand, og derfor skal grundlaget for en sådan ændring være gennemtænkt og godkendt af KF. Da indførelsen af en fuldtidsbetalt næstformand kræver ændringer af KF’s love, skal forslaget til urafstemning blandt foreningens medlemmer i november 2017. 

Her får du svar på en række spørgsmål, du kan have vedrørende den nye rolle.

 • Hvorfor skal KF have en fultidsbetalt næstformand?

  KF fik en fuldtidsformand i 2007, hvilket har været  en  stor succes, der har både ført til medlemsfremgang, og til at KF nu anses for at være en integreret del af byggebranchen og udpeges og adspørges i mange tilfælde, når der skal træffes politiske beslutninger om byggeriet. KF har samtidig fået plads i en lang række udvalg, netværk og råd – både i byggefaglige sammenhænge, i fagbevægelsen og i det politiske liv. Også internationalt, især i forhold til EU og det nordiske, har KF vundet en ny rolle.

  Men succesen har også medført, at formandens timer ikke slår til. Mulighederne for at udvide KF’s indflydelse og for at udbrede kendskabet til bygningskonstruktørerne er langt større, end vi er i stand til at udnytte. KF har brug for at øge indsatsen for at sikre sig øget indflydelse på bygningskonstruktørernes vegne.

  Desuden må vi forvente, at KF’s nuværende formand skal afløses på posten inden for de nærmeste 4-6 år. Hvis vi ønsker at bevare den indflydelse og viden, som han har indvundet, bør KF have en person mere på posten.

 • Hvad er formålet med en fuldtidsbetalt næstformand?

  Formålet med at oprette en post som medlemsvalgt, fuldtidsbetalt næstformand er:

  • at få kræfter til at udnytte flere af KF’s indflydelsesmuligheder
  • at få kapacitet til at gøre bygningskonstruktørerne mere kendte og anerkendte
  • at sikre KF’s indflydelse i relevante politiske fora, netværk og andre sammenhænge.

  Opgraderingen med en næstformand suppleres af et andet tiltag, som bestyrelsen indførte i sommeren 2016: Nemlig, at flere bestyrelsesmedlemmer er blevet formænd for KF’s tre udvalg. Tilsammen betyder tiltagene, at flere af KF’s bestyrelsesmedlemmer, nemlig både næstformanden og de tre bestyrelsesmedlemmer, bliver mere synlige, kendte og udvider deres netværk blandt KF’s samarbejdspartnere.

 • Hvilke opgaver skal næstformanden have?

  Næstformanden får ansvar for at varetage medlemmernes interesser og være med til at udvikle, repræsentere og synliggøre KF’s holdninger. Derudover skal næstformanden varetage en række særlige selvstændige opgaver, der fremmer KF’s synlighed og politiske indflydelse.

  • Næstformanden skal generelt optræde som suppleant/stedfortræder for foreningens formand og skal kunne varetage foreningens interesser frem til et valg, hvis formanden skulle træde af før tid.
  • Næstformanden har pligt til at gøre sig bekendt med KF’s samarbejdspartnere i byggebranchen, fagbevægelsen (herunder i særlig grad FTF), uddannelsesinstitutionerne og det politiske liv og deltage i aktiviteter, der øger KF’s synlighed og indflydelse.
  • Næstformanden deltager ligesom formanden i flest mulig aktiviteter sammen med de foreningsaktive og er en del af foreningens ansigt udadtil.
  • Næstformanden er født formand for KF organisationsudvalg og står for kontakten til Nordisk Byggsymposium.
 • Hvilke ændringer i KF's love foreslår bestyrelsen?

  Bestyrelsens forslag til lovændringen medfører at:

  • Bestyrelsens sammensætning ændres, så den består af en formand, en næstformand og syv øvrige medlemmer, hvor af fem er regionsvalgte og to er landsvalgte. Dog består bestyrelsen af 10 medlemmer i en overgangsperiode 2018-2020. I tilfælde af, at afstemninger i bestyrelsen fordeler sig på fem stemmer for og fem i mod, har formanden to stemmer.
  • Næstformandens rolle og opgaver beskrives i lovene efter samme skabelon som formandens rolle og opgaver, men med et andet indhold.
  • Regulering af alle forhold omkring næstformanden (valg, fratrædelse, honorering m.v.) foregår efter samme principper, som gælder for formandens virke.
  • Hvis formanden træder tilbage i utide, indtræder næstformanden i formandens sted i en kort periode, indtil der kan afholdes et ordinært eller ekstraordinært formandsvalg. Dog gælder en særlig overgangsbestemmelse frem til 2020.
  • Hvis næstformanden går af i utide gennemføres nyvalg hurtigst muligt.

  Download forslaget til ændringer af KF’s love

 • Stiger mit kontingent, hvis jeg stemmer ja

  Nej, det gør det ikke. Bestyrelsen har besluttet, at indførelsen at en fuldtidsbetalt næstformand ikke skal medføre en stigning af kontingentet. Kontingentet fastholdes i sin nuværende størrelse.

  En fuldtidsbetalt næstformand vil cirka koste foreningen omkring 800.000 kr. årligt alt inklusive (løn og pension udgør kr. 720.000). Beløbet skal findes fra og med budget 2019. Bestyrelsen forventer, at pengene kan skaffes uden store omprioriteringer pga. af den fortsatte medlemstilgang.

  Generalforsamlingen i oktober 2018 skal tage stilling til KF’s budget 2019-20, hvor det forudsættes, at der kan fremlægges et sammenhængende og balanceret budgetforslag på grundlag et uændret kontingent.

 • Kan der være alternative løsninger?

  Tre alternativer er overvejet og forkastet:

  1. Foreningen kan også vælge at opretholde situationen, som den er i dag, og dermed undlade at øge indsatsen for KF’s politiske indflydelse og sikring af den nuværende formands netværk og vidensniveau. Dermed vil KF skulle trække på den frivillige indsats af bestyrelsesmedlemmerne, som formentlig vil være på samme niveau som i dag.
  2. Man kan også forsøge at få KF’s bestyrelsesmedlemmer løse flere opgaver mod udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Bekymringen er dog, om det er muligt, og om bestyrelsesmedlemmernes arbejdsgivere vil acceptere det. Bestyrelsen anser dette for tvivlsomt.
  3. En halvtidsnæstformand har også været på tale, men er næppe en attraktiv arbejdskraft for en arbejdsgiver. 
 • Hvornår skal næstformanden vælges?

  For at sikre overdragelsen af indflydelse og viden foreslår bestyrelsen, at valg af næstformand ligger forskudt fra valg af formand? En forskydning vil betyde, at den politiske ledelse ikke skal udskiftes på én gang. Det taler for, at en medlemsvalgt næstformand først vælges i 2020, men da foreningen har behovet allerede nu, mener bestyrelsen, at det er for længe at vente. I stedet foreslår bestyrelsen, at næstformanden i første omgang vælges for en periode for to år, så formand og næstformanden vælges forskudt af hinanden allerede fra 2020.

  De planlagte valgtidspunkter ser således ud:

  • 2018: Valg af formand – vælges for fire år
  • 2018: Valg af næstformand – vælges første gang for to år frem til 2020, herefter vælges næstformanden for fire år ad gangen

  Valg af formand og næstformand vil fremover ske i følgende år:

  • Formanden vælges: 2018 – 2022 – 2026 – 2030
  • Næstformanden vælges: 2018 – 2020 – 2024 – 2028 – 2032
 • Hvordan stemmer jeg?

  I starten af november 2017 vil du modtage en e-mail, hvis du er stemmeberettiget medlem. I mailen er der et link, der fører dig til afstemningen. Valgresultatet offentliggøres på kf.dk i midten af november. 

Ny næstformand

Overvejer du at stille op?

Kunne du overveje at stille op til valget som KF's nye næstformand, så kan du læse mere her om, hvad rollen indebærer.

Jobbet som næstformand