Gå til sidens indhold

Ferie

Uanset om du er ansat eller ledig, har du ret til at holde fem ugers ferie om året. Hvordan du finansierer din ferie, er dog en anden sag. Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft, hvor du bl.a. får ret til at holde din ferie, i takt med at du optjener den.

Som lønmodtager har du ret til at holde fem ugers ferie årligt, men du har kun pligt til at holde den ferie, hvor du har ret til løn eller feriegodtgørelse.

De fem ferieuger (25 feriedage) er delt op i en hovedferie og restferie. Hovedferien består af tre uger, som du har ret til at holde i sammenhæng. Restferien er de resterende to uger, som du har ret til at holde en uge ad gangen. Flere arbejdsgivere accepterer dog, at medarbejderne bider ugerne over og tager et par dage hist og her, men det skal du aftale med din arbejdsgiver.

Holder du ferie, mens du er ledig, skal du bruge feriedagpenge eller feriepenge fra tidligere arbejdsgivere. Du optjener ret til feriedagpenge, hvis du får barselsdagpenge eller dagpenge fra a-kassen. Fra 1. januar 2017 har du ikke længere kunnet optjene ret til feriedagpenge, når du modtager sygedagpenge.

Ny ferielov i 2020

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft, hvor du stadig vil optjene 25 feriedage om året, men som det nye får ret til afholde din ferie, i takt med at du optjener den.

Det vigtigste i den nye lov er:

 • Ferieåret går fra 1. september til 31. august.
 • Du har 16 måneder til at holde den optjente ferie – fra 1. september til 31. december året efter (i den gamle lov var det 12 måneder).
 • Du kan holde din ferie, samtidig med at du optjener den.

Læs mere herunder.

 • Hvornår må jeg holde ferie?

  I den nye ferielov (der trådte i kraft den 1. september 2020) afholdes ferie løbende. Det betyder, at ferie optjent i den ene måned kan afholdes i den efterfølgende måned.

 • Hvor meget betalt ferie har jeg?

  For hver måned, du er ansat i løbet af kalenderåret, optjener du 2,08 feriedag med løn. Du optjener det samme antal feriedage, uanset om du er ansat på fuld tid eller deltid.

  Får du ferie med løn, har du ret til et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Ferietillægget kan være højere, hvis du fx er ansat på en overenskomst eller har aftalt noget særligt i din kontrakt.

  I den nye ferielov (der trådte i kraft 1. september 2020) kan ferietillægget udbetales samtidig med den ferie, det vedrører, eller deles op og udbetales med lønnen for maj og lønnen for august.

  Er du timelønnet, optjener du ikke ret til løn under ferie, men får i stedet en feriegodtgørelse på 12,5 % af din løn.

  I den nye ferielov kan du aftale at holde ferie på forskud – før den er optjent. Men kan du ikke få en sådan aftale, må du holde ferien for egen regning, hvilket stadig som i den gamle ferielov beregnes med et løntræk på 4,8 % per feriedag.

  Der kan dog være aftalt en særlig beregningsmetode i overenskomsten, din kontrakt eller personalehåndbog. Har du feriegodtgørelse til gode fra en tidligere ansættelse, skal du bruge den.

 • Ekstra ferie ud over 5 ferieuger

  Mange virksomheder tilbyder deres ansatte et antal feriefridage ud over de fem ugers ferie, som ferieloven giver ret til. KF’s overenskomster giver ret til feriefridage.

  Hvis ikke du er ansat under en overenskomst, vil det fremgå af din kontrakt eller personalehåndbog, om du har ret til feriefridage, og ellers skal du selv forhandle dig til feriefridage.

  Antallet af feriefridage og optjeningsmåde varierer i overenskomster og kontrakter. På det offentlige område er der en særskilt ferieaftale, der beskriver, hvordan feriefridage optjenes og afholdes.

  Hvor der ikke er overenskomst, er det virksomhederne, der har bestemt i kontrakt eller personalehåndbog, hvordan feriefridage optjenes og afholdes.

  Nogle steder er der mulighed for at holde fri, hvis du selv betaler, men det skal du have lov til af din arbejdsgiver.

 • Fri på helligdage

  Får du en fast månedsløn, har du fri med løn på helligdage, der falder på hverdage.

  Alt efter, hvad der står i din kontrakt, din overenskomst eller i virksomhedens personalehåndbog, kan du have ret til at holde fri med løn på andre særlige mærkedage, som fx:

  • 1. maj
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • Juleaftensdag – den 24. december
  • Nytårsaftensdag – den 31. december

  Det offentlige område

  Er du ansat i stat, region eller kommune, skal du følge de regler, der gælder på den lokale arbejdsplads.

 • Kan jeg afvikle ferie på forskud?

  Ferieloven giver mulighed for at aftale med din arbejdsgiver at holde ferie på forskud. Den afholdte ferie vil så blive trukket løbende, mens du optjener den. Hvis du fratræder, inden den afholdte forskudsferie er optjent, kan arbejdsgiveren modregne den i løn og feriebetaling.

 • Hvad gør jeg, hvis min arbejdsplads holder ferielukket?

  Din arbejdsplads kan vælge at holde kollektivt ferielukket.

  Hvis den kollektive ferielukning er varslet korrekt, kan din arbejdsgiver forlange, at du holder ferie, når virksomheden er lukket.

  Arbejdsgiveren skal overholde varslingsreglerne i ferieloven og skal desuden sikre sig i videst muligt omfang, at du har optjent betalt ferie til gode til alle de dage, hvor virksomheden holder lukket.

  Gør arbejdsgiveren ikke dette, skal han betale lønmodtageren løn for de pågældende dage.

  Hvis du ikke har optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse, kan du have ret til dagpenge under ferielukningen, hvis du er forsikret i en a-kasse. Kontakt din a-kasse for at høre om mulighederne for dagpenge.

  I den nye ferielov er der en udvidelse af arbejdsgivernes ansvar for at sikre, at du har ferie nok til en virksomhedslukning.

 • Hvad sker der med ferien, hvis jeg holder op?

  Hvis du har ferie til gode, når du fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver indbetale feriegodtgørelse på 12,5 % af den ferieberettigede løn til FerieKonto.

  Alternativt skal du have et feriekort, hvis virksomheden er medlem af en arbejdsgiverorganisation, der har en feriekortordning.

  Hvis din arbejdsgiver ikke er omfattet af en feriekortordning, skal din arbejdsgiver indbetale din feriegodtgørelse til FerieKonto senest samtidig med, at du fratræder din stilling.

  Er din arbejdsgiver omfattet af en feriekortordning, vil du, umiddelbart inden ferieåret begynder, modtage et feriekort med din feriegodtgørelse.

  Får du ikke et feriekort, eller bliver din feriegodtgørelse ikke indbetalt til FerieKonto, skal du skriftligt kontakte din tidligere arbejdsgiver og give en kort frist til at bringe forholdene i orden.

  Reagerer arbejdsgiveren ikke, skal du kontakte KF, der kan hjælpe med at få betalingen på plads.

  Kravet skal være fremsat senest den 30. september i året efter ferieårets/ferieafholdelsesperiodens udløb, da kravet ellers forældes.

  Den nye ferielov åbner for muligheden for, at du i nogle tilfælde, kan få feriepenge udbetalt direkte, af din arbejdsgiver jf. ferielovens § 26.

  Hovedferie i din opsigelsesperiode

  Din hovedferie på tre uger skal varsles af din arbejdsgiver med tre måneder. Dvs. at såfremt dit opsigelsesvarsel er på tre måneder eller kortere, kan du kun pålægges at afholde ferien, hvis:

  • Du selv ønsker at afholde ferien
  • Virksomheden tilsvarende forlænger din opsigelsesperiode med det antal feriedage, som du har til gode

  Restferie i din opsigelsesperiode

  Din øvrige ferie skal varsles af din arbejdsgiver med en måned. Disse øvrige feriedage kan placeres frit i din opsigelsesperiode, såfremt ferien er varslet med en måned.

  Reglerne for at holde ferie i en opsigelsesperiode afhænger bl.a. af længden på din opsigelsesperiode, og om du er blevet fritstillet. En fritstilling er at sidestille med en varsling fra arbejdsgivers side om, at mest mulig ferie (i henhold til ferielovens varslingsregler) anses for afholdt i opsigelsesperioden.

  Få mere viden

  Læs mere om reglerne, hvis du selv siger op eller bliver afskediget

 • Hvordan søger jeg om feriedagpenge?

  Hvis du er medlem af Konstruktørforeningens a-kasse – en del af FTFa, kan du søge om feriedagpenge på Tast Selv, uanset om du er ledig eller i arbejde.

  Hvis du er ledig, når du søger, er det vigtigt, at:

  • Du først bruger de feriedage og feriepenge, du har optjent hos din tidligere arbejdsgiver, før du søger om feriedagpenge.
  • Du giver jobcentret besked 14 dage før, du holder ferie. Konstruktørforeningens a-kasse får automatisk besked fra jobcentret, når du holder ferie. Derfor behøver du ikke at kontakte FTFa om din ferieperiode.
Sygdom

Vil du vide mere?

Få mere viden om sygdom i din ferie her:

Syg i ferien
Rådgivning

Kontakt KF

Er du i tvivl om, hvad du har ret til, så spørg KF.