Gå til sidens indhold

Ferie

Uanset om du er ansat eller ledig, har du ret til at holde fem ugers ferie om året. Hvordan du finansierer din ferie, er dog en anden sag. Fra 1. september 2020 starter en ny ferieordning, hvor det nye bl.a. er, at du får ret til af holde din ferie, i takt med at du optjener den.

Som lønmodtager har du ret til at holde ferie i fem uger hvert ferieår. Ferieåret løber fra 1. maj til 30. april. Du optjener ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse i det kalenderår, der ligger forud for ferieåret.

Du har altid ret til at holde fem ugers ferie årligt, men du har kun pligt til at holde den ferie, hvor du har ret til løn eller feriegodtgørelse. De fem uger er delt op i en hovedferie og restferie. Hovedferien består af tre uger, som du har ret til at holde i sammenhæng . Restferien er de resterende to uger, som du har ret til at holde en uge ad gangen. Flere arbejdsgivere accepterer dog, at medarbejderne bider ugerne over og tager et par dage hist og her, men det skal du aftale med din arbejdsgiver.

Holder du ferie, mens du er ledig, skal du bruge feriedagpenge eller feriepenge fra tidligere arbejdsgiver(e). Du optjener ret til feriedagpenge, hvis du får barselsdagpenge eller dagpenge fra a-kassen. Fra 1. januar 2017 optjener du ikke længere ret til feriedagpenge, når du modtager sygedagpenge.

Hvis du er nyuddannet og ansat under KF’s overenskomst på arkitektområdet, har du i visse situationer ret til et vist antal feriedage med løn.

Nye ferielov i 2020

Fra 1. september 2020 starter en ny ferieordning, hvor du stadig vil optjene 25 feriedage om året, men som det nye får ret til af holde din ferie, i takt med at du optjener den.

Det vigtigste i den nye lov er:

 • Ferieåret går fra 1. september til 31. august året efter.
 • Du har 16 måneder til at holde den optjente ferie – fra 1. september til 31. december året efter (i den nuværende lov er det 12 måneder).
 • Du kan holde din ferie, samtidig med at du optjener den.
 • En overgangsordning starter allerede den 1. september 2019. Det betyder, at du i 2019 kun optjener ferie de første 8 måneder i alt 16,64 dage som du kan afholde mellem 1. maj 2020 og 31. august 2020. De feriedage eller feriepenge, du optjener mellem den 1. september 2020 og 31. august 2021vil blive indfrosset for at forhindre, at du kan holde 2 x 25 feriedage inden for samme periode.periode.

Læs mere om den nye ferielov i 2020 herunder.

 • Hvornår må jeg holde ferie?

  Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie – hovedferie – mellem 1. maj og 30. september. Du kan fortælle din arbejdsgiver, hvornår du ønsker at holde ferie, men i sidste ende bestemmer din arbejdsgiver, hvornår du skal holde ferie.

  Har du skolesøgende børn, skal din arbejdsgiver så vidt muligt imødekomme dit ønske om at holde hovedferie i barnets skoleferie. Din arbejdsgiver skal ifølge Ferieloven varsle din ferie tre måneder før hovedferien og en måned før de sidste to ugers ferie, som udgør restferien. Der kan være aftalt andre varsler i din kontrakt.

  Du skal som udgangspunkt holde restferien som mindst fem dage i sammenhæng, medmindre du kan aftale noget andet med din arbejdsgiver.

 • Hvor meget betalt ferie har jeg?

  For hver måned, du er ansat i løbet af kalenderåret, optjener du 2,08 feriedag med løn. Du skal have været ansat i et helt kalenderår, før du har ret til 5 ugers ferie med løn. Du optjener det samme antal feriedage, uanset om du er ansat på fuld tid eller deltid.

  Får du ferie med løn, har du ret til et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Ferietillægget kan være højere, hvis du fx er ansat på en overenskomst eller har aftalt noget særligt i din kontrakt. Ferietillægget skal udbetales senest samtidig med, at din ferie begynder. Mange virksomheder udbetaler ferietillægget sammen med lønnen for april eller maj måned.

  Er du timelønnet, optjener du ikke ret til løn under ferie, men får i stedet en feriegodtgørelse på 12,5 % af din løn.

  Har du ikke optjent ferie med løn, fordi du ikke har været ansat i virksomheden i kalenderåret før ferieåret, bliver du trukket i løn, mens du holder ferie. Løntrækket sker normalt med 4,8 % af lønnen per feriedag. Der kan dog være aftalt en særlig beregningsmetode i overenskomsten. Har du feriegodtgørelse til gode fra en tidligere ansættelse, skal du bruge den.

 • Ekstra ferie

  Mange virksomheder tilbyder deres ansatte en ekstra ferieuge eller enkelte feriefridage ud over de fem ugers ferie, som ferieloven giver ret til. KF’s overenskomster giver ret til ekstra ferie. Hvis ikke du er ansat under en overenskomst, skal du selv forhandle dig til ekstra ferie.

  Antallet af feriefridage og optjeningsmåde varierer fra overenskomst til overenskomst. På det offentlige område er der en særskilt ferieaftale, der beskriver, hvordan feriefridage optjenes og afholdes.

  Nogle steder er der mulighed for at holde fri, hvis du selv betaler, men det skal du have lov til af din arbejdsgiver.

 • Fri på helligdage

  Får du en fast månedsløn, har du fri med løn på skæve helligdage, som er helligdage, der falder på hverdage.

  Alt efter, hvad der står i din kontrakt, din overenskomst eller i personalehåndbogen, kan du have ret til at holde fri med løn på andre særlige mærkedage, som fx:

  • 1. maj
  • Grundlovsdag
  • Juleaftensdag – den 24. december
  • Nytårsaftensdag – den 31. december

  Det offentlige område
  Er du ansat i stat, region eller kommune, skal du følge de regler, der gælder på den lokale arbejdsplads.

 • Hvad gør jeg, hvis min arbejdsplads holder ferielukket?

  Din arbejdsplads kan vælge at holde kollektivt ferielukket. Hvis den kollektive ferielukning er varslet korrekt, kan din arbejdsgiver forlange, at du holder ferie, når virksomheden er lukket. Din arbejdsgiver skal varsle lukningen mindst tre måneder før hovedferien og en måned før restferien.

  Hvis du ikke har optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse, kan du have ret til dagpenge under ferielukningen, hvis du er forsikret i en a-kasse. Kontakt din a-kasse for at høre om mulighederne for dagpenge.

  Holder arbejdspladsen lukket mellem jul og nytår, kan din arbejdsgiver varsle, at du skal holde ferie, hvis du har optjent mere end 15 feriedage. Hvis din arbejdsgiver ikke har varslet ferien rettidigt og har sørget for at reservere noget af din restferie til at holde fri på hverdage mellem jul og nytår, skal arbejdsgiveren betale dig løn for de pågældende dage. Kontakt din a-kasse for at høre om mulighederne for dagpenge.

 • Hvad sker der med ferien, hvis jeg holder op?

  Bliver du sagt op, eller siger du selv op, er al aftalt ferie annulleret, og ferien skal varsles igen.

  Når du fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver indbetale feriegodtgørelse på 12,5 % af den ferieberettigede løn til FerieKonto. Alternativt skal du have et feriekort, hvis virksomheden er medlem af en arbejdsgiverorganisation, der har en feriekortordning.

  Hvis din arbejdsgiver ikke er omfattet af en feriekortordning, skal din arbejdsgiver indbetale din feriegodtgørelse til FerieKonto den 7. i den anden måned, efter at du er fratrådt din stilling.

  Er din arbejdsgiver omfattet af en feriekortordning, vil du, umiddelbart inden ferieåret begynder, modtage et feriekort med din feriegodtgørelse.

  Får du ikke et feriekort, eller bliver din feriegodtgørelse ikke indbetalt til FerieKonto, skal du skriftligt kontakte din tidligere arbejdsgiver og give en kort frist til at bringe forholdene i orden.

  Reagerer arbejdsgiveren ikke, skal du kontakte KF, der kan hjælpe med at få betalingen på plads.

  Kravet skal være fremsat senest den 30. september i året efter ferieårets udløb, da kravet ellers forældes.

  Hvis du bliver sagt op eller selv siger op, kan din arbejdsgiver ikke tvinge dig til at holde ferie i opsigelsesperioden medmindre:

  • Det står i din overenskomst eller i din ansættelseskontrakt, at du skal holde ferie i opsigelsesperioden
  • Opsigelsesvarslet er længere end tre måneder for så vidt angår hovedferien
  • Du selv accepterer at holde ferien i opsigelsesperioden
  • Du har accepteret et forkortet varsel i ansættelseskontrakten

  Reglerne for at holde ferie i en opsigelsesperiode afhænger bl.a. af længden på din opsigelsesperiode, og om du er blevet fritstillet.

  Få mere viden
  Læs mere om reglerne, hvis du selv siger op eller bliver afskediget

 • Hvad er ændringerne i den nye ferielov i 2020?

  De vigtigste ting i den nye ferieordning, der starter 1. september 2020, er:

  1. Ferieåret går fra 1. september til 31. august året efter
  2. Du har 16 måneder til at holde den optjente ferie – fra 1. september til 31. december året efter.
  3. Du kan holde din ferie i takt med, at du optjener den.
  4. Du har stadig ret til 5 ferieuger/25 feriedage om året

  Overgangsordning

  Den nye ferielov har en overgangsordningen, der starter allerede den 1. september 2019 for at undgå, at arbejdsgiverne ikke skal betale dobbelt ferie i 2020 – da lønmodtagerne både har optjent ferie til afholdelse i 2020 og samtidig vil optjene ferie i 2020 efter den nye lov, som også kan holdes i 2020.

  Overgangsordningen fører til, at den ferie, vi optjener fra 1. september 2019 til den 31. august 2020, vil blive indefrosset. Men beløbet bliver registreret hos Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, som vil udbetale pengene til os, når vi engang forlader arbejdsmarkedet. Beløbet vil være indeksreguleret.

  Sådan optjener og afholder du ferie fra 2018 til 2020

  • Optjent ferie i 2018: Den ferie, du optjente i 2018, kan du holde fra maj 2019 til april 2020 (nuværende ordning).
  • Optjening af ferie 1. januar til 31. august 2019: I 2019 optjener du kun ferie de første otte måneder – fra 1. januar til 31. august 2019 – som du kan holde året efter fra 1. maj til 31. august 2020.
  • Indefrysning fra 1. september 2019 til 31. august 2020: Fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver de feriedage og feriepenge, du optjener, indefrosset i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, indtil du forlader arbejdsmarkedet for dermed at undgå, at du kan holde 2 x 25 feriedage inden for samme år.

  Overgangsordning rammer nye på arbejdsmarkedet

  Hvis du har ubrugte feriedage, når vi går over til samtidighedsferie 1. september 2020, bliver dagene automatisk overført til den nye ferieordning. Så du mister ikke din ferie, selvom du ikke når at holde den.

  Overgangsordningen vil dog kunne mærkes af dem, der for første gang skal ind på arbejdsmarkedet eller skal tilbage på det – fx efter ledighed – i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Disse personer kommer kun til at optjene ferie, der vil blive indefrosset, og vil derfor ikke have opsparet ferie, som kan afholdes fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

  For den mindre gruppe, der kun har optjent indefrosset ferie i 2019, har man lavet en særregel om, at de kan bruge ’fondsferiedage’ i sommeren 2020 for nogle af deres indefrosne midler – dog højst 8,3 feriedage, og kun hvis man har optjent midler til indefrysning fra 1. september 2019 til 31. december 2019, og har optjent mindre end 8,3 feriedage eller ingen til afholdelse i perioden 1. maj til 30. september 2020.

  Læs mere om ’fondsferiedage’ i overgangsperioden på Ld.dk.

  Tjek ferieindberetningen

  Når du får besked om, at din arbejdsgiver har indberettet feriepenge til indefrysning, skal du tjekke, om det korrekte beløb og antal dage er blevet indefrosset.

  Feriepengene bliver beregnet for alle som feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

  Hvis ikke du modtager besked om indberetning, så kontakt din arbejdsgiver.

  Få mere viden om den nye ferielov

Sygdom

Vil du vide mere?

Få mere viden om sygdom i din ferie her:

Syg i ferien
Rådgivning

Kontakt KF

Er du i tvivl om, hvad du har ret til, så spørg KF