Gå til sidens indhold

Sygdom

Som udgangspunkt har du ret til fravær med løn, hvis du er syg og ikke kan udføre dit arbejde. Læs bl.a. om oplysningspligt og opsigelse ved sygdom, og hvad du gør ved en arbejdsskade.

Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt oplyse din arbejdsgiver om, at du ikke møder på arbejdet på grund af sygdom. Det skal ske senest på det tidspunkt, du skulle have mødt på arbejdet. Der kan være andre aftaler eller procedurer i din kontrakt eller i virksomhedens personalepolitik, som du skal følge. Det kan være, at du skal melde dig syg på en bestemt måde eller til en bestemt person. Nogle arbejdspladser accepterer fx ikke, at du melder dig syg på sms.

Overholder du ikke virksomhedens regler for sygemelding, kan virksomheden afslutte dit ansættelsesforhold øjeblikkeligt, hvilket fører til, at lønudbetalingerne også stoppes med det samme.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg får en arbejdsskade?

  Kommer du til skade på dit job, skal din arbejdsgiver anmelde skaden til Arbejdstilsynet (AT) senest 9 dage efter din første fraværsdag. Anmeldelsen til AT sker gennem det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk.

  Hvis din arbejdsgiver ikke anmelder skaden, kan du bede din læge eller KF om at anmelde skaden. Skaden skal være anmeldt senest et år, efter at skaden er sket, ellers mister du retten til erstatning. Anmeldelsen sker også her gennem EASY på virk.dk.

  AT kontakter derefter Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssikring, der udbetaler eventuel erstatning, hvis arbejdsskaden medfører varigt mén på mindst 5 % eller et tab af erhvervsevne på mindst 15 %. Behandlingsudgifter kan også dækkes.

  Hvis din arbejdsgiver er ansvarlig for skaden, kan der være flere muligheder for at få erstatning.

  Sker skaden i forbindelse med sociale arrangementer på arbejdspladsen, kan der i visse situationer være tale om en arbejdsskade.

  Får du en arbejdsskade, kontakt KF, så vi kan hjælpe dig med arbejdsskadesagen og eventuelle erstatningskrav.

 • Skal jeg oplyse om sygdom ved jobsamtalen?

  Har du en sygdom, der fører til hyppigere fravær eller mindre arbejdsevne end normalt, skal du oplyse det allerede ved jobsamtalen. Har du undladt at fortælle om sygdommen, da du blev ansat, er fraværet ikke lovligt. Derfor har du ikke krav på løn under fraværet, og din arbejdsgiver kan øjeblikkeligt ophæve din ansættelse og stoppe dine lønudbetalinger.

 • Kan jeg være delvist sygemeldt?

  For at undgå at blive sygemeldt på fuld tid kan en deltidssygemelding komme på tale. Her aftaler du med din arbejdsgiver, hvilken arbejdstid og hvilke arbejdsopgaver du kan magte. En delvis sygemelding skal anmeldes til din bopælskommune af din arbejdsgiver for at opnå delvis dagpengerefusion.

  Som delvist sygemeldt har du krav på din fulde løn.

 • Kan jeg blive sagt op under sygdom? (120-dages reglen)

  Sygdom er det, man kalder lovligt forfald. Det vil sige, at du har lov til at være væk fra jobbet under sygdom. Derfor er sygdom ikke umiddelbart en saglig grund for at sige dig op.

  Der er dog undtagelser fx ved langvarig sygdom, hvor arbejdsgiveren ikke kan få klarhed over, hvornår du kan genoptage arbejdet, og hvor arbejdsgiveren ikke har mulighed for at få løst dine opgaver hos andre kolleger.

  Er du privatansat, bør du være opmærksom på, om 120-dages-reglen og dens konsekvenser er nævnt i din kontrakt. Reglen gør det muligt for din arbejdsgiver at sige dig op med et forkortet varsel på en måned, hvis du har fået løn under sygdom i 120 dage inden for de seneste 12 måneder.

  Vær opmærksom på, at det er 12 på hinanden følgende måneder og derfor ikke nødvendigvis perioden fra januar til december.

  Er din sygdomsperiode årsag til opsigelsen, skal opsigelsen ske i umiddelbar tilknytning til den 120. sygedag, og mens du stadig er syg.

  Hvis du er offentlig ansat, eller 120-dages reglen ikke fremgår af din kontrakt, kan du blive afskediget på grund af sygdom med almindeligt varsel. Opsigelsen kan være saglig, hvis det er usikkert, hvornår du kan genoptage arbejdet, og dit fravær er til stor gene for arbejdspladsen.

Opsigelse

Er du blevet opsagt under din sygdom?

Kontakt altid KF, hvis du bliver opsagt i forbindelse med sygdom.

Kontakt KF