Gå til sidens indhold

Generalforsamling

Alle medlemmer kan deltage i Konstruktørforeningens generalforsamling, som er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen er Konstruktørforeningens øverste myndighed i alle anliggender og kan kun omgås med en urafstemning, hvor alle stemmeberettigede medlemmer kan stemme.

Generalforsamlingen holdes hvert andet år i uge 43 eller 44 i lige kalenderår i forlængelse af den landsdækkende konstruktørdag. Generalforsamlingen skal være indkaldt skriftligt – enten elektronisk eller på anden måde – til de stemmeberettigede medlemmer med mindst 3 ugers varsel.

På generalforsamlingen stemmer medlemmerne om det, der er vigtigt for foreningen som fx strategier, handleplaner og den overordnede økonomi. Det er også på generalforsamlingen, at bestyrelsens beretning fremlægges, kontingentet fastsættes, og budgettet for de kommende to år forelægges.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være Konstruktørforeningens sekretariat i hænde senest en måned før selve generalforsamlingen.

 • Dagsorden for generalforsamlingen

  Generalforsamlingens dagorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Valg af stemmetællere til generalforsamling
  4. Forelæggelse af beretning for perioden fra sidste generalforsamling
  5. Forelæggelse af KF’s handlingsplan til godkendelse
  6. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for de forløbne to regnskabsår
  7. Forslag til behandling
  8. Forelæggelse af budget for de kommende to regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
  9. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
  10. Eventuelt

   
  Dagsordenen kan udvides med yderligere punkter efter bestyrelsens beslutning.

 • Afstemninger på generalforsamlingen

  Alle betalende medlemmer, som er til stede på generalforsamlingen, har ret til at stemme. Det gælder konstruktører, som er ansat i en virksomhed, selvstændige fuldt betalende, ledige og medlemmer, der er faldet ud af dagpengesystemet. Til gengæld kan associerede medlemmer, pensionister og studerende ikke stemme til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes med en fuldmagt.

  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte med mindre andet udtrykkeligt er bestemt i KF’s vedtægter.

  Hvis mindst 1/3 af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer ønsker det, kan afstemningen foregå skriftligt. Hvis mindst halvdelen af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 100 personer, ønsker det, foretages en urafstemning. I en urafstemning kan alle stemmeberettigede medlemmer stemme.

  Generalforsamlingens beslutninger er endelige og kan ikke indbringes for domstolene.

 • Ekstraordinær generalforsamling

  Foreningen kan holde en ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen beslutter det, eller når 500 aktive medlemmer skriftligt anmoder om det. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der forårsager den ekstraordinære generalforsamling.

  Indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling skal sendes til medlemmerne senest tre uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning om ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen og dagsorden skal være medlemmerne i hænde skriftligt – enten elektronisk eller på anden måde – mindst to uger før afholdelsen.

  Første punkt på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er en redegørelse for årsagen til indkaldelsen.

 • Valg i KF frem til 2030

  Her får du overblikket over, hvilke funktioner der er på valg i hvilke år frem til 2030:

  2024: Valg af næstformand og af to landsvalgte bestyrelsesmedlemmer

  2025: Valg til regionsledelserne

  2026: Valg af formand

  2027: Valg til regionsledelserne og af fem regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer

  2028: Valg af næstformand og af to landsvalgte bestyrelsesmedlemmer

  2029: Valg til regionsledelserne

  2030: Valg af formand

KF's love

Medlemmernes vedtægter styrer Konstruktørforeningen (KF)

Se Konstruktørforeningens vedtægter, der er vedtaget af foreningens medlemmer, og som KF styres efter.

KF's vedtægter
Organisation

Bestyrelsen

KF's bestyrelse, som leder foreningen, består af i alt 9 medlemmer, hvoraf to er fritkøbte til posterne som formand og næstformand på fuld tid.

Se hvem der sidder i KF's bestyrelse