Gå til sidens indhold

For tillidsrepræsentanter

For at kunne opfylde dit hverv som tillidsrepræsentant (TR) skal du vide, hvad dine opgaver er, og hvad du har mandat til. Det kan du læse mere om her.

Overordnet er det tillidsrepræsentantens rolle og ansvar at fremme og bidrage aktivt til et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte, men også indbyrdes mellem de ansatte.

Tillidsrepræsentanten har også en vigtig opgave i at holde øje med, at overenskomsten overholdes. En tillidsrepræsentant (TR) kan også indgå lokale aftaler om, hvordan man administrerer overenskomsten inden for de rammer den afstikker – fx indgå en lokalaftale om løn eller efteruddannelse.

Som TR skal du gå forrest, når det drejer sig om at udvise godt samarbejde. Omvendt har du ret til at forvente et aktivt samarbejde fra ledelsen, hvilket især omfatter at blive informeret om alle forhold på arbejdspladsen, som er nødvendige for, at du som TR kan udføre dit hverv.

En anden vigtig opgave for TR er at medvirke til at hverve nye medlemmer af Konstruktørforeningen, fx i forbindelse med at modtage nye kolleger på arbejdspladsen. Her kan du bl.a. få hjælp af KF’s hvervefolder ’Meld dig ind’.

 • Hvilke særlige opgaver har en tillidsrepræsentant på de offentlige områder?

  Som tillidsrepræsentant i det offentlige skal du:

  • Varetage de lokale forhandlingsopgaver, som er delegeret til dig. Bl.a. skal du deltage i de årlige lønforhandlinger og forhandlinger omkring løn og ansættelsesvilkår, når der ansættes nye konstruktører
  • Være talsmand for de medarbejdere, du er valgt af
  • Være bisidder ved tjenstlige samtaler, syge- og fraværssamtaler, når en kollega ønsker det
  • Være medarbejderrepræsentant i MED-udvalg (’MED’ er et begreb, der står for MED-indflydelse, MED-bestemmelse, MED-ansvar)
  • Være bindeled imellem KF og medlemmerne på din arbejdsplads
 • Hvilke særlige opgaver har en tillidsrepræsentant på det private område?

  Som tillidsrepræsentant på det private område repræsenterer du kun medlemmer af KF. Dine opgaver er bl.a.:

  • At være talsmand og forhandler på vegne af dine kolleger over for arbejdsgiveren med hensyn til arbejdsvilkår i dagligdagen
  • Sammen med ledelsen at deltage i udarbejdelse af efteruddannelsespolitik for virksomheden
  • Deltage i det forberedende arbejde, inden de individuelle lønforhandlinger går i gang hvert år
  • At forelægge forslag, henstillinger og klager om arbejdsvilkår, efteruddannelse og løn- og ansættelsesforhold.

  Eksempler på TR-opgaver
  Eksempler på konkrete TR-arbejdsopgaver i en privat virksomhed:

  • Forelægge klage over manglende overholdelse af overenskomstens arbejdstidsregler
  • Forelægge og drøfte utilfredshed med anvendelse af mange praktikanter
  • Formidle og drøfte problemer med en for stor merarbejdsbelastning
  • Påpege og drøfte løsninger på skævheder i lønstruktur
  • At være bisidder ved afskedigelse, tjenstlige samtaler og syge- og fraværssamtaler, når en kollega ønsker det
  • At medvirke ved udarbejdelse af retningslinjer eller indgåelse af lokalaftaler – fx om løn/lønpolitik eller efteruddannelsespolitik
  • Være bindeled imellem KF og medlemmerne – fx i forbindelse med overenskomstforhandlinger.
 • Hvilke særlige opgaver har en tillidsrepræsentant i Grønland?

  En tillidsrepræsentant (TR) kan inden for overenskomstens rammer indgå alle former for lokale aftaler med ledelsen, herunder bistå ved de ansattes individuelle forhandling af lønnen. Da rummet for forhandling af individuelle løntillæg er meget lille ved ansættelse inden for overenskomstområdet i Grønland, bør du som TR sammen med din kollega kontakte Konstruktørforeningen for nærmere råd og vejledning i hvert enkelt tilfælde.

 • Hvilket mandat har alle tillidsrepræsentanter?

  Alle tillidsrepræsentanter handler inden for det mandat, overenskomsten giver dem. Ved løsning af konkrete opgaver eller problemer handler tillidsrepræsentanten inden for det mandat, deres fagforening giver, eller som de enkelte medlemmer eller den berørte gruppe af medlemmer giver tillidsrepræsentanten. Er du som tillidsrepræsentant i tvivl om dit mandat, kontakt da altid Konstruktørforeningen i den konkrete sag.

 • Hvilket mandat har jeg på det grønlandske område?

  Ud over at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold fungerer tillidsrepræsentanten som talsmand for de medarbejdere, den pågældende er valgt af og blandt, og kan som sådan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne samt optage forhandling om lokale spørgsmål. Tillidsrepræsentanten og ledelsen er ikke berettiget til at forhandle om ændringer af forhold, der er fastlagt i bestående overenskomst.

  Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret ved forestående afskedigelser eller andre skridt fra ledelsens side vedrørende de ansattes løn- og arbejdsforhold.

 • Hvad er mine rettigheder som tillidsrepræsentant på det offentlige område?
  • Tidsforbrug: Tillidsrepræsentanten (TR) må som udgangspunkt anvende den tid, der er nødvendig, når der tages hensyn til den offentlige virksomheds opgaver og til egne opgaver. På statens område drøfter ledelsen og tillidsrepræsentanten efter TR-valget, hvorledes arbejdet kan planlægges.
  • Honorering: På det statslige område kan der lokalt aftales honorering af tillidsrepræsentanten for TR-arbejdet. På det kommunale område skal der lokalt aftales honorering af tillidsrepræsentanten for TR-arbejdet. Pt. har Konstruktørforeningen (KF) ingen TR i regionerne. Så kontakt KF, hvis du vil vide mere.
  • Deltagelse i kurser og arrangementer: TR har som udgangspunkt ret til at deltage i kurser, men det skal ske efter aftale med ledelsen.
  • Afskedigelse: På statens område skal påtænkt afskedigelse forhandles mellem den offentlige arbejdsplads og KF senest 8 dage, før der gives varsel. På det kommunale område skal påtænkt afskedigelse være forhandlet mellem KF og kommunen senest 3 uger, efter at KF modtager besked fra kommunen. Afskedigelse af en TR kan kun begrundes med tvingende årsager. Dette indebærer bl.a. en skærpet vurdering ved afskedigelse på grund af arbejdsmangel. Arbejdsgivers ret til frit at vælge de medarbejdere, der kan afskediges, indbefatter ikke TR ved valg imellem lige kvalificerede medarbejdere.
  • Opsigelsesvarsel: På statens område har TR sit individuelle opsigelsesvarsel plus 3 måneder. Dog gælder kun TR’s individuelle varsel, hvis der er mangel på arbejdsopgaver i virksomheden. På det kommunale område gælder det samme, bortset fra at TR ved mangel på arbejdsopgaver har sit individuelle varsel, som dog mindst kan være på 6 måneder.
 • Hvad er mine rettigheder som tillidsrepræsentant på det private område?
  • Tidsforbrug: Tillidsrepræsentanten (TR) har ret til frihed i forbindelse med varetagelse af TR-rollen inden for normal arbejdstid uden løntab. Udførelse af TR-opgaver uden for normal arbejdstid efter anmodning fra arbejdsgiveren betragtes som mer- eller overarbejde.
  • Honorering: TR har ret til et månedligt TR-tillæg på 1.500- 2.500 kr., der fastlægges efter forhandling, afhængig af virksomhedens størrelse og TR-opgavernes omfang.
  • Deltagelse i kurser og arrangementer: TR har ret til frihed med løn 3 dage om året til deltagelse i kurser for TR (dog 4 dage det første år ved nyvalg). Friheden skal aftales med ledelsen og skal ydes, medmindre afgørende driftsmæssige hensyn forhindrer det. Herudover har TR ret til frihed uden løn til kurser for TR og ret til ulønnet frihed til andre faglige formål – men der skal søges om tilladelse hos ledelsen i hvert tilfælde, og ledelsen kan kræve, at der tages hensyn til virksomhedens tarv.
  • Afskedigelse: Ved påtænkt afskedigelse skal sagen forhandles med den forhandlingsberettigede fagforening, som tillidsrepræsentanten er medlem af, senest 8 dage, før der gives varsel. Afskedigelse af en TR kan kun begrundes med tvingende årsager. Arbejdsgivers ret til frit at vælge de medarbejdere, der kan afskediges, indbefatter ikke TR ved valg imellem lige kvalificerede medarbejdere.
  • Opsigelsesvarsel: TR har ikke ret til forlænget opsigelsesvarsel under hvervet, men afskedigelse i strid med TR-aftalen kan udløse en godtgørelse.
  • Når TR-hvervet ophører: Opsigelsesvarslet i henhold til funktionærloven er forlænget med 6 uger indtil et år, efter at TR-hvervet er ophørt.
 • Hvad er mine rettigheder som tillidsrepræsentant i Grønland?
  • Tidsforbrug: Tillidsrepræsentanten (TR) må anvende den tid, der er nødvendig til forsvarlig udførelse af TR-arbejdet, når man tager hensyn til arbejdspladsens størrelse, drift og andre lokale forhold. Hvis TR må forlade sit arbejde for at kunne opfylde sine forpligtelser, skal TR forinden træffe aftale herom med den lokale ledelse. Hvis ledelsen lægger beslag på TR’s tid af faglige årsager uden for den normale arbejdstid, ydes kompensation efter de gældende arbejdstidsregler. Det samme gælder, hvis TR i embedes medfør bliver nødt til at henvende sig til ledelsen uden for arbejdstid. Der kan normalt ikke ydes tjenestefrihed til TR/fælles TR i forbindelse med rejser til andre byer i Grønland for at varetage tillidsrepræsentantopgaver.
  • Honorering: Der gælder ingen regler om honorering af hvervet som tillidsrepræsentant i Grønland.
  • Deltagelse i kurser og arrangementer: TR har mulighed for at opnå frihed med løn i op til én uge om året for at deltage i faglige kurser, der har relation til tillidsrepræsentantfunktionen. Men det kræver, at TR sender en ansøgning til Økonomi- og Personalestyrelsens Overenskomstafdeling.
  • Afskedigelse: Afskedigelse af en TR kan kun begrundes i tvingende årsager. Før en TR afskediges eller forflyttes med den virkning, at TR forhindres i at udføre sit hverv, skal sagen forhandles mellem overenskomstparterne.
  • Opsigelsesvarsel: Tillidsrepræsentantens normale opsigelsesvarsel skal i tilfælde af afskedigelse tillægges 3 måneder. Derudover kan der komme betaling af godtgørelse på tale, hvis opsigelsen ikke kan begrundes i tvingende årsager. Repræsentanter i samarbejds-, sikkerheds- og MED-udvalg har samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter.
 • Hvilke aftaler findes der for tillidsrepræsentanter?

  Regler for TR på det offentlige område

  Hvis du er tillidsrepræsentant (TR) i en kommune, region eller staten, er der klare aftaler, som beskriver TR’s rolle og vilkår. 

  Regler for TR på det private område

  På det private område kan du finde en særlig ’Tillidsrepræsentantaftale’, som KF har indgået med DI, og som findes i ’Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog – Arkitektområdet’. Du finder håndbogen i den blå boks nederst på siden.

  Regler for TR i Grønland

  I overenskomsten mellem KF og Grønlands Selvstyre kan du finde regler for tillidsrepræsentanter (se protokollatet i Bilag 6).

 • KF’s kurser og arrangementer for tillidsrepræsentanter

  Konstruktørforeningen (KF) afholder kurser og arrangementer, der træner og uddanner tillidsrepræsentanter til at udføre deres hverv.
   
  Introduktionskurser
  KF tilbyder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter og suppleanter et introduktionskursus, som klæder deltagerne på til hvervet som tillidsrepræsentant (TR). For det private område afholder KF fast et introduktionskursus om foråret og om efteråret, mens kurset for TR på det offentlige område holdes løbende efter behov.

  Overbygningskurser for alle tillidsrepræsentanter
  En gang om året inviterer KF alle tillidsrepræsentanter og suppleanter til et seminar i september, hvor deltagerne kan drøfte aktuelle emner for lige netop deres overenskomstområde. Desuden undervises der i forskellige emner som konflikthåndtering, stress, forhandling, pension.

  Årligt seminar for alle foreningsaktive
  KF tilbyder også et årligt seminar, hvor både tillidsrepræsentanter og KF’s øvrige aktive medlemmer mødes for bl.a. at diskutere konstruktørfagets udvikling, konstruktørernes rolle i byggeriet og KF’s strategiske arbejde.

  Læs mere om KF’s arrangementer og kurser

Støtte til TR-rollen

Værktøjskasse for TR

Er du TR i KF, så kig i værktøjskassen for at få støtte til arbejdet.

Værktøjskasse for tillidsrepræsentanter
Download

KF’s hvervefolder: Meld dig ind

Se de mange fordele, der er ved at være medlem af KF som fx:

 • Rådgivning om karriere
 • Feedback på jobansøgninger
 • En særligt udarbejdet lønstatistik for bygningskonstruktører
 • Ret til at bruge MAK-titlen
 • Gode forsikringsordninger
 • Rabat på kurser hos mange af byggeriets kursusudbydere.
Hent KF’s hvervefolder
Download

AC's MED-vejledning

Akademikerne (AC), som er Konstruktørforeningens hovedorganisation, har udgivet en MED-vejledning (Med-indflydelse, Med-bestemmelse, Med-ansvar), som er relevant for dig, der er tillidsrepræsentant i en kommune eller en region. 

TR-REGELSAMLINGER

Regler og rettigheder for TR på det offentlige område

Tillidsrepræsentanter har forskellige funktioner, rettigheder og muligheder, alt efter hvor de arbejder i det offentlige. Se hvad der gælder for:

Download

KF's håndbog for TR ansat i det private

Hent KF's tillidsrepræsentanthåndbog og få overblik over privatansatte tillidsrepræsentanters arbejdsopgaver, rettigheder og pligter. Du kan også finder en tillidsrepræsentantaftale, som KF har indgået med Dansk Industri (DI) med KF's kommentarer.

Få refunderet dine udgifter

Hvis du er tillidsrepræsentant, kan du få refunderet visse udgifter, du har i forbindelse med at deltage i møder i KF.

Læs mere om refusion