Gå til sidens indhold

Barsel og barselsorlov

Forældre har muligheder for at holde barselsorlov sammen eller hver for sig. Få her overblikket over rettigheder, regler og varsler – både med hensyn til den nye og den gamle barselsorlov.

Reglerne for barsel kan godt være lidt svære at finde rundt i. Det bliver ikke mindre kompliceret af, at Folketinget den 3. marts 2022 vedtog en ny barselslov, der vil omfatte alle, der har født eller adopteret børn fra den 2. august 2022.

Gamle orlovsregler gælder til og med 1. august 2022

Indtil den 1. august 2022 gælder de gamle regler, der betyder, at forældre tilsammen har 48 ugers orlov med barselsdagpenge, hvor 14 uger er øremærket moren, to uger er øremærket faren, og resten af ugerne med dagpenge (32 uger) kan deles mellem forældrene, som de ønsker.

Nye orlovsregler gælder fra 2. august 2022

I den nye orlovsmodel bliver de 48 ugers barselsorlov delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne stadig holdes i forbindelse med fødslen.

De nye regler om øremærket barsel, der ikke kan overføres mellem forældrene, gælder kun for lønmodtagere. Hvis du eller den anden forælder er ledig, studerende eller selvstændig, gælder der ikke de samme regler vedrørende øremærkning af barsel.

Nye regler for soloforældre og LGBT+-familier

Fra den 1. januar 2024 vil det desuden blive muligt for soloforældre at overdrage en del af orloven til nærtstående familiemedlemmer, og LGBT+-familier får mulighed for at overdrage orlovsuger til sociale forældre.

Herunder får du et generelt overblik over, hvilke regler der gælder henholdsvis frem til og med den 1. august 2022 og fra den 2. august 2022 – fx hvornår de forskellige typer af orlov kan holdes, af hvem og hvor længe. Du bliver også klogere på, hvornår du skal varsle de forskellige typer orlov.

Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte KF.

Ny barselslov, der gælder, hvis barn er født/modtaget 2. august 2022 eller senere:

 • Kan jeg udskyde orlov? (hvis barn er født/modtaget fra 2/8 2022)

  Begge forældre har ret til at udskyde op til 5 ugers orlov, som skal være afholdt inden barnet fylder 9 år.

  Øremærket barsel kan ikke udskydes.

  Som lønmodtager kan man aftale med sin arbejdsgiver, at man udskyder mere end 5 uger, men hvis man skifter arbejdsgiver, før man afholder barslen, vil en ny arbejdsgiver ikke været bundet af en sådan aftale. Husk altid at lave sådan aftale skriftligt.

  En selvstændig mor har ifølge Borger.dk mulighed for at udskyde op til 14 uger, før barnet er 9 år, mens en selvstændig far/medmor kan udskyde op til 22 uger. Ledige kan ikke udskyde deres orlov, da man skal være i arbejde for at kunne gøre det.

  Vær opmærksom på, at du som studerende eller selvstændig godt kan have status som lønmodtager, hvis du også har et job som lønmodtager. I det tilfælde er du underlagt barselsreglerne for lønmodtagere.

  Al slags orlov, overdragelse, forlængelse og evt. udskydelse skal varsles. Vi anbefaler, at alle aftaler og varslinger vedrørende barsel altid sker skriftligt, også selvom man har varslet eller lavet en aftale mundtligt.

  At man ikke afholder barsel, betyder ikke, at det automatisk er udskudt. Hvis ikke man har varslet korrekt, at man udskyder noget af sin barsel (inden for de første 6 uger efter fødslen), er orloven ikke udskudt, og ugerne vil bortfalde.

 • Hvad er sorgorlov? (hvis barn er født/modtaget fra 2/8 2022)

  Hvis I som forældre mister et barn, før det er fyldt 18 år, har begge forældre ret til sorgorlov i 26 uger. Dette gælder også for adoptivforældre.

  Ved afholdelse af sorgorlov er det muligt at få barselsdagpenge i alle 26 uger. Dog skal man leve op til betingelserne i barselsorloven.

  Det er muligt at vende tilbage til arbejdet – helt eller delvist – før udløbet af de 26 uger. Det er dog ikke muligt at forlænge eller udskyde sorgorlov. Sorgorlov skal således holdes, inden 26 uger efter barnets død.

 • Hvornår skal jeg varsle barslen (hvis barn er født/modtaget fra 2/8 2022)

  Herunder ser du de tids- og varslingsfrister, der gælder, hvis I får barn fra den 2. august 2022.

  Mor:

  Mors fravær før fødslen.

  Varslingsfrist3 måneder før forventet fødsel.

  En mor, der er lønmodtager, skal med 3 måneders varsel underrette sin arbejdsgiver om forventet fødselstidspunkt, og om hun vil udnytte retten til fravær før fødslen. Adoptanter skal så vidt muligt overholde samme frister.

  Hvis mor overdrager op til
  8 ugers orlov til far eller medmor (orlov i 3. -10. uge efter fødslen).

  Varslingsfrist: 4 uger før forventet fødsel.

  En mor, der er lønmodtager, og som overdrager op til 8 ugers orlov til far/medmor skal senest 4 uger før forventet fødselstidspunkt underrette sin arbejdsgiver herom, og om hun vil holde anden orlov i stedet. Adoptanter skal så vidt muligt overholde samme frister.

  Mor holder orlov de første 10 uger efter fødslen.

  Varslingsfrist: 6 uger efter fødslen.

  En mor, der vil holde orlov i de første 10 uger efter fødslen, skal senest 6 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun vil genoptage arbejdet. Adoptanter skal så vidt muligt overholde samme frister.

  Far/medmor:

  Far/medmor holder orlov indenfor de første 10 uger efter barnets fødsel.

  Varslingsfrist: 4 uger før forventet fødsel.

  En kommende far eller medmor, der ønsker at holde orlov i de første 10 uger efter fødslen (dvs. 2 ugers orlov ved fødslen, op til 8 ugers overdraget orlov fra mor, eller anden orlov i de første 10 uger) skal senest 4 uger før det forventede fødselstidspunkt underrette arbejdsgiveren om dette og om længden af fraværet. Adoptanter skal så vidt muligt overholde samme frister.

  Mor & far/medmor:

  Lønmodtager holder orlov efter 10 uger efter fødslen.

  Varslingsfrist: 6 uger efter fødslen.

  Forældre, der er lønmodtagere og ønsker at holde egen orlov eller overdragen orlov efter 10 uger efter fødslen, skal inden 6 uger efter fødslen underrette deres arbejdsgiver om tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden af orloven. Adoptanter skal så vidt muligt overholde samme frister.

  Lønmodtager vil udnytte retten til op til 9 ugers øremærket orlov med barselsdagpenge, fordi de er blevet lønmodtager inden 1 år efter barnets fødsel/modtagelse.

  Varslingsfrist: 8 uger før fraværets påbegyndelse.

  Lønmodtager har ikke haft mulighed for tidligere at varsle afholdelse af fravær over for arbejdsgiver, da han/hun ikke var i ansættelse. Derfor skal han/hun med 8 ugers varsel underrette arbejdsgiveren om, hvornår orloven påbegyndes og om længden heraf.

  Lønmodtager vil udnytte retten til at udskyde op til
  5 ugers orlov.

  Varslingsfrist: Senest 8 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet.

  En lønmodtager, der ønsker at udskyde op til 5 ugers orlov, skal underrette arbejdsgiveren herom senest 8 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet.

  Lønmodtager der vil holde op til 5 ugers udskudt orlov.

  Varslingsfrist: Senest 8 uger før fraværets påbegyndelse.

  En lønmodtager, der ønsker at holde orlov, der er udskudt på op til 5 uger, skal senest 8 uger før fraværets påbegyndelse underrette arbejdsgiveren herom og længden af fraværet.

  Lønmodtagers ændrede anvendelse af fraværsretten, hvis ikke man kan opretholde fraværsretten som varslet.

  Varslingsfrist: Senest 16 uger før fraværet påbegyndes.

  Afholdelse af resterende fravær skal varsles over for arbejdsgiver senest 16 uger før fraværet påbegyndes.

 • Hvad gælder for LGBT+ og soloforældre? (hvis barn er født/modtaget fra 1/1 2024)

  Der er også kommet nye regler for soloforældre og LGBT+-familier. For soloforældre betyder det, at man kan overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem eller en ”social forælder”.

  For LGBT+-familier betyder det, at der kan overdrages orlov til sociale forældre, således at mere end to forældre kan holde orlov med det samme barn. Vær dog opmærksom på, at disse regler først træder i kraft den 1. januar 2024 og derfor kun vil gælde børn, der er født efter 1. januar 2024.

Gammel barselslov, der gælder, hvis barn er født/modtaget før 2. august 2022:

 • Hvor meget orlov har jeg ret til? (hvis barn er født/modtaget før 2/8 2022)

  Når et par venter barn eller skal adoptere et barn, har du og din partner ret til fravær under barslen.

  4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen er reserveret til kvinden. De 4 uger før fødslen er graviditetsorlov, mens de 14 uger efter er barselsorlov.

  Manden eller medforælderen har ret til 2 ugers fædreorlov. Fædreorloven kan holdes lige efter, at barnet er kommet til verden, men kan også holdes senere. Den skal bare være afholdt inden for de første 14 uger af barnets levetid.

  Begge forældre har hver især ret til 32 ugers forældreorlov – i alt 64 uger, hvis forældrene vælger at placere deres ret til fravær i forlængelse af hinanden. Men I har kun ret til barselsdagepenge i tilsammen 32 uger under forældreorloven.
   
  Får I tvillinger eller flere børn, giver det ikke ret til mere orlov.
   
  Kan jeg forlænge min forældreorlov?
  Den ene forælder kan forlænge forældreorloven. Alle kan forlænge i 8 uger, men er du i arbejde, har du mulighed for at forlænge forældreorloven med 14 uger. Det er ikke muligt at forlænge orloven med et andet antal end 8 eller 14 uger.

  Når orloven forlænges med 8 uger, skal al orlov være holdt, inden barnet er 54 uger gammelt. Når orloven forlænges med 14 uger, skal al orlov være holdt, inden barnet er 60 uger gammelt.

  Hvis I forlænger forældreorloven, har I forsat kun ret til 32 ugers barselsdagpenge tilsammen. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis I ønsker de 32 ugers barselsdagpenge fordelt ud over hele perioden.

  Hvis du har forlænget din forældreorlov, kan du ikke udskyde dele af den til senere.

  Læs mere, om løn og dagpenge under Barsel og økonomi

 • Hvornår skal jeg varsle barslen? (hvis barn er født/modtaget før 2/8 2022)

  Som kvinde skal du fortælle din arbejdsgiver, at du venter barn senest 3 måneder før forventet fødsel eller adoption.

  Hvis du som mand eller medforælder ønsker at holde fædreorlov i forlængelse af fødslen, skal du varsle det senest 4 uger før forventet fødsel. Du kan dog holde din fædreorlov senere inden for de første 14 uger efter fødslen. Vælger du at gøre det, skal du senest 4 uger før fortælle din arbejdsgiver, hvornår du vil holde fædreorlov.

  Senest 8 uger efter fødslen skal begge forældre fortælle arbejdsgiveren, hvornår I ønsker at holde forældreorlov, og hvornår I forventer at komme tilbage på arbejde.
  Hvis du ønsker at lægge noget af din ferie i forlængelse af din barsel/forældreorlov, er det også en god idé at planlægge det i god tid, så din arbejdsgiver kan tage højde for det.

  Hvis du er ansat under en overenskomst, skal du være opmærksom på, at der kan gælde særlige varslingsregler. KF anbefaler, at du meddeler alle varsler skriftligt, hvis der senere skulle opstå tvivl, om du har overholdt fristerne.

  Læs mere om overenskomster

 • Kan jeg gemme orlov til senere? (hvis barn er født/modtaget før 2/8 2022)

  Lønmodtagere kan vælge at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven til senere. Den gemte orlov skal bruges, inden barnet fylder 9 år, og det er kun den ene forælder, der kan udskyde orloven. Når du gerne vil afholde den udskudte orlov, skal det varsles over for din arbejdsgiver 16 uger før afholdelsen.

  Får du nyt job undervejs, har du stadig ret til at udnytte forældreorloven, hvis du varsler det over for din arbejdsgiver 16 uger før. Det er en god ide, at oplyse din nye arbejdsgiver om, at du har forældreorlov til gode i forbindelse med ansættelsen i et nyt job.

  Du kan udskyde helt op til 32 ugers forældreorlov, hvis du har genoptaget arbejdet fuldt ud. Det er dog kun de 8-13 uger, du har ret til at tage med dig i et nyt job. Har du gemt mere end de 13 uger, er det op til den nye arbejdsgiver, om han/hun vil imødekomme dit ønske om at udnytte den udskudte orlov. Du kan kun holde udskudt orlov, hvis du er i arbejde.

  KF anbefaler, at du får en eventuel aftale om at udskyde forældreorlov på skrift.

  Læs mere om planlægning af barsel på Borger.dk

Gammel og ny barselslov:

 • Kan jeg blive fyret under graviditet og barselsorlov?

  Når du har givet din arbejdsgiver besked om, at du er gravid, er du beskyttet af ligebehandlingslovens regler om diskrimination eller afskedigelse på grund af graviditeten. Din arbejdsgiver skal derfor have saglige grunde til at fyre dig, uanset hvor længe du har været ansat. Samtidig skal arbejdsgiveren bevise, at du ikke bliver sagt op på grund af graviditeten eller din efterfølgende orlov.

  Den udvidede beskyttelse mod afskedigelse gælder fra din arbejdsgiver er blevet bekendt med graviditeten til orloven er afsluttet. Den udvidede beskyttelse gælder både for mænd og kvinder.

  Konstruktørforeningen anbefaler derfor, at du fortæller din arbejdsgiver om graviditeten tidligt, og at du meddeler det skriftligt.

Rettigheder

Er barselsreglerne ens for alle?

Se både de nye og 'gamle' regler, og hvilke muligheder der er omkring barsel, barselspenge og orlov for lønmodtagere, ledige, studerende, nyuddannede og selvstændige.

Borger.dk
Nyttig viden

Vil du vide mere?

 • Tjek din overenskomst for rettigheder omkring barsel og forældreorlov
 • Læs mere om din ret til frihed med løn på barns 1. og 2. sygedag under Sygdom