Gå til sidens indhold

BYG-ERFA: Undgå fejl og mangler ved montering af branddøre

BYG-ERFAs erfaringsblad vejleder om, hvordan man korrekt monterer en branddør, så den sikrer mod brand- og røgspredning og dermed højner personsikkerheden.

Branddør_Foto DBI.jpg
Skaderne på den ene side af branddøren viser, at døren har kunnet modstå en fuldt udviklet brand i en forbindelsesgang, uden at der er sket brandspredning til boligen. Foto: DBI

”At en branddør er monteret korrekt, kan have stor og vigtig betydning for personsikkerheden, hvis der skulle opstå brand. Men selvom brandsikring er noget af det vigtigste i en bygning, opdages der mange væsentlige fejl og mangler ved byggetekniske tilsyn.”

Det siger bygningskonstruktør og master i brandsikkerhed Morten Steen Johansen – der er forfatter til BYG-ERFAs erfaringsblad ’Branddøre – Montage og vedligeholdelse’.

Han uddyber:

”Under byggefasen ses ofte forkert montage i forhold til tilstødende bygningsdele og forkert udført fuge mellem dør og væg. Under driften er fejlene manglende vedligeholdelse, fastholdelse af branddøren i åben position og modificeringer af branddørene. Desuden er egenskaberne i eksisterende branddøre i mange ældre bygninger ikke tilstrækkelige i forhold til de krav, der gælder i dag”.

Fejl kan ødelægge klassifikation

Ifølge Morten Steen Johansen – der arbejder som certificeret brandrådgiver hos Tyréns A/S – stilles der som udgangspunkt ikke krav til, hvilke materialer en branddør er udført af. Med undtagelse af visse branddøre i brandfarlig industri (industri- og lagerklasse 5).

”De krav, der stilles til en branddør, afhænger af brandkravet til den væg, som døren monteres i, fx om den er placeret i en brandsektionsadskillelse eller brandcelleadskillelse. Derudover har anvendelsen af rummet på hver side af døren betydning for dørklassen, fx om det er depot, kontor, flugtvejsgang eller trapperum. Dette kan findes i de præ-accepterede løsninger til kapitel 5 i BR18.”

En branddør består umiddelbart af alle de dele, der har været igennem en brandtest – fx en dørplade, karm og dørpumpe – som efterfølgende har ført til branddørens klassifikation.

Ifølge brandeksperten opdages mange fejl først, når arbejdet er færdigt, ofte på grund af lyd-, lugt- og trækgener. Fejl ved montering af branddøre kan resultere i, at døren ikke kan opretholde sin klassifikation.

Korrekt montage af branddøre

Ifølge BYG-ERFAs erfaringsblad skal leverandøren anvise den montering, døren er brandtestet med.

Typisk er metoden for montering:

  • Fuger mellem karm og tilstødende bygningsdele skal være 5-20 mm brede.
  • De skal stoppes med mineraluld, som sammentrykkes til en tæthed, der svarer til et forbrug af 3 m mineraluldsstrimmel (60 x 20 mm) pr. løbende meter ved 10 mm fuge.
  • Ved døre uden anslag/ bundstykke og ubrændbare gulve bør der højst være 6 mm luft under dørpladen.
  • Ved brændbart gulv bør gulvet under døren adskilles med en mindst 5 mm tyk, synlig metalskinne i dørens fulde bredde.

Læs mere om korrekt montering af branddøre og typiske fejl i Konstruktøren nr. 1 2020.

DOWNLOAD

BYG-ERFAs erfaringsblad om branddøre

Hent BYG-ERFAs erfaringsblad ’Branddøre – montage og vedligeholdelse’ (med ID-nr. (39) 19 09 01):

BYG-ERFAs erfaringsblad

Ny ordning: Kontrol af passiv brandsikring

Tidligere var der ingen krav til kontrol af passiv brandsikring som fx en branddør eller en brandtætning modsat flere aktive installationer som ABA-anlæg eller sprinkleranlæg. Men fra 1. januar 2020 er kravene ændret for nye byggesager med byggetilladelse givet fra 1. januar 2020. Ibrugtagningstilladelsen er betinget af en godkendelse fra den certificerede brandrådgiver, der først må udarbejde en sluterklæring, når al den planlagte dokumentation er modtaget, og alle brandsikringstiltag i bygningen er kontrolleret.

 

KF’s vidensbank

Få mere viden på Bygbart.dk

KF samler løbende relevant viden for bygningskonstruktører i sin vidensbank Bygbart.dk – fx om byggeteknik, materialer, renovering og cirkulært, bæredygtigt byggeri. Her kan du også finde KF’s artikler om udvalgte BYG-ERFA-erfaringsblade.

Læs mere på:

Bygbart.dk
KF’S MEDIER

Fagbladet Konstruktøren

Konstruktøren er et journalistisk redigeret medlemsblad, der bringer relevante og aktuelle artikler om bl.a. byggeri, byggebranche og bygningskonstruktør-professionen.

Læs den seneste udgave eller tidligere udgaver af medlemsbladet:

KONSTRUKTØREN