Gå til sidens indhold
OK20

Gennembrud i overenskomstforhandlingerne

Søndag lykkedes det forhandlerne på industriområdet at indgå en ny overenskomst på det private område. Det er et gennembrud i forhandlingerne, der betyder, at Konstruktørforeningens forhandlinger for arkitektansatte bygningskonstruktører også kan komme i gang.

Formand for Konstruktørforeningen Gert Johansen. Foto: Nicolai Perjesi
KF's formand Gert Johansen kan nu komme i gang med forhandlingerne med Dansk Industri, efter at der kom en gennembrudsforlig på industriområdet. Foto: Nicolai Perjesi

CO-Industri og Dansk Industri (DI) nåede søndag den 9. februar 2020 til enighed om en ny 3-årig overenskomst på industriens område.

Med forliget får lønmodtagerne en del forbedringer – bl.a. en aftale om, at arbejdsgiverne betaler fuld løn under forældreorlov i op til 16 uger, hvoraf de 8 er øremærket faderen. Derudover får forældre en ekstra fridag, hvis de har syge børn, og endelig gøres den såkaldte fritvalgskonto 3 procent større i løbet af de kommende tre år. Fritvalgskontoen, hvor man hver måned opsparer en procentdel af sin løn, er meget udbredt på DI's område – kontoen kan bl.a. bruges til ekstra pensionsopsparing eller udbetales som almindelig løn (se detaljerne i gennembrudsforliget i boksen neden for).

Om det resultat siger Søren Kaj Andersen, der er centerleder og lektor på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet, i en kommentar til Berlingske:

”Det første, som er værd at bemærke, er den økonomiske ramme i overenskomsten. Den er et signal om, at det går godt i Danmark. Vi skal tilbage til før finanskrisen for at finde noget, som ligner det her. Den økonomiske ramme drejer sig dels om, at der bliver afsat mere til fritvalgsordningen sammenholdt med, at man løfter mindstebetalingen pr. time med 2,50 kr. år. Det er kun de laveste satser, der bliver hævet, men det er alligevel et signal om, hvor godt det går i dansk økonomi.”

Gennembrudsforlig baner vejen for KF’s forhandlinger

Resultatet er et såkaldt gennembrudsforlig, som skaber rammerne for, at alle øvrige organisationer kan komme i gang med forhandlingerne – også Konstruktørforeningen (KF), som forhandler på vegne af sine arkitektansatte medlemmer.

KF’s formand Gert Johansen siger om forliget:

”Da vi også forhandler med DI, er vores forhandlinger afhængig af gennembrudsforliget. Vores overenskomstforhandlinger bliver bundet op på dette forlig, hvilket betyder, at vi skal ”oversætte” forliget til vores medlemmers behov og ønsker på overenskomstområdet for arkitektansatte bygningskonstruktører.”

Samtidig betyder gennembrudsforliget også, at forhandlingerne mellem arbejdsgiverparterne Dansk Industri/Danske Arkitektvirksomheder på den ene side og lønmodtagerne fra Forbundet Arkitekter og Designere, Jordbrugsakademikerne, Teknisk Landsforbund og Konstruktørforeningen på den anden side for alvor kan gå i gang.

Forhandlingsmøder er i kalenderen

De kommende forhandlinger mellem arbejdsgivere og lønmodtagere er allerede programsat, fortæller Gert Johansen:

”Der er foreløbigt aftalt flere forhandlingsmøder med DI både i uge 8 og sidst på måneden, hvoraf flere af møderne ikke har en sluttid, men forsætter til parterne når til enighed. Det er min helt klare forventning, at vi når frem til en aftale og dermed en ny overenskomst for de arkitektansatte bygningskonstruktører.”

Selvom KF går konstruktivt til forhandlingerne, kan overenskomsterne på industriområdet samlet blive nedstemt af lønmodtagerne i industriens organisationer, hvilket i sidste ende kan føre til konflikt.

”På industriområdet puljes lønmodtagerorganisationernes overenskomstaftaler. Det kan føre til konflikt, hvis medlemmerne stemmer imod aftalen, selvom KF opnår et forlig med arbejdsgiverne og et ja fra medlemmerne. Der er dog ikke umiddelbart tegn på, at det går den vej. KF går i hvert fald til forhandlingerne med den klare hensigt, at vi skal indgå en ny overenskomst, og jeg er sikker på, at vores arbejdsgivere har den samme tilgang, så mon ikke det også lykkes,”  siger Gert Johansen.

 • Hovedelementerne i gennembrudsforliget

  Gennembrudsforliget er indgået mellem CO-industri og DI og gælder fra 1. marts 2020 til 1. marts 2023. I hovedtræk indeholder aftalen følgende:

  Stigninger i løn og bidrag til Fritvalgs Lønkontoen
  Mindstebetalingssatsen stiger med 2,5 kr. pr. år. Tillæg for forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. stiger med 1,6 pct. pr. år. Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med i gennemsnit 1,7 pct. pr. år. Bidraget til Fritvalgs Lønkontoen stiger med 1 procentpoint pr. år, så det pr. 1. marts 2022 udgår i alt 7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

  Mere øremærket forældreorlov til faderen
  Perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn under orlov, udvides fra i alt 13 uger til 16 uger. Af de 16 uger har moderen ret til at holde fem uger, faderen otte, og de resterende tre kan deles mellem forældrene.   

  Bedre vilkår for langtidssyge medarbejdere
  Perioden, hvor sygemeldte medarbejdere under Industriens Overenskomst modtager løn fra arbejdsgiveren, udvides fra 9 uger til i alt 14 uger. Samtidig sikres det, at sygemeldte medarbejdere på skiftehold og weekendarbejdere igennem alle 14 uger modtager en løn, der er tættere på deres normale indtægt. Derudover sikres det, at der indbetales fuldt pensionsbidrag, når medarbejdere modtager sygeferiepenge.

  Større valgfrihed ved pensionsbidrag efter folkepensionsalderen
  Medarbejdere, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil frem over få bedre mulighed for at få deres pensionsbidrag udbetalt som løn.

  Enklere lønadministration
  Der åbnes mulighed for overgang til månedsvis lønudbetaling, hvilket vil lette lønadministrationen betydeligt i mange virksomheder.

  Tidligere pension til elever og lærlinge
  Elever og lærlinge vil fremover have ret til pension, så snart de er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet i virksomheden.

  Konkurrencedygtige pensionsordninger
  Parterne vil i fællesskab overvåge omkostningsniveauet for firmapensionsordninger inden for overenskomstens område og sikre, at de er konkurrencedygtige. Samtidig vil de i fællesskab sætte fokus på, at pensionsopsparingen for medarbejdere med få timer ikke ædes af administrationsomkostninger.

  Afdækning af andre ansættelsesformer
  Parterne vil i fællesskab holde øje med udviklingen i andre ansættelsesformer end normalt fuldtidsarbejde for at kunne vurdere, om reglerne er indrettet rigtigt.

  Styrkede efteruddannelsesmuligheder for opsagte medarbejdere
  For at styrke vejen til nyt job for opsagte medarbejdere vil parterne opfordre regeringen og Folketinget til at skabe grundlag for, at opsagte medarbejdere fremover kan modtage støtte til op til 5 ugers relevant uddannelse fra Industriens Kompetenceudviklingsfond, selvom de ikke længere er i job.

  Støtte til uddannelse aftalt mellem virksomhed og medarbejder
  Medarbejderes ret til at få støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond til uddannelse aftalt med virksomheden, er nu en blivende del af overenskomsten. Denne rettighed blev aftalt som en forsøgsordning i 2017. 

  Lettere adgang til den danske model  
  Virksomheder, der vælger at lade sig omfatte af en overenskomst ved at melde sig ind i DI og ikke har en fritvalgsordning i forvejen, vil fremover kunne finansiere en del af bidraget til overenskomstens Fritvalgs-Lønkonto inden for deres eksisterende lønomkostninger, så det bliver mere attraktivt for nye virksomheder at blive en del af den danske model.

  Enklere og mere synlig Fritvalgskonto
  Stigningen i fritvalgsbidraget på 3 procentpoint, der er aftalt i overenskomstperioden, kan udbetales som en almindelig del af lønnen, hvis medarbejderen ikke ønsker at anvende det på anden vis. Medarbejdere og virksomheder får også mulighed for lokalt at aftale, at en større del af Fritvalgs Lønkontoen løbende udbetales med lønnen. Samtidig sætter parterne gang i et fælles arbejde, der skal tydeliggøre værdien af Fritvalgs Lønkontoen og gøre den enklere at anvende for både medarbejdere og virksomheder.     

  Mere frihed til børnefamilier                           
  Medarbejdere får frem over ret til en ekstra fridag, hvis deres barn er sygt mere end en dag. Derudover får medarbejdere ret til frihed, når de skal deltage i lægebesøg sammen med deres barn. Medarbejderen kan i begge tilfælde vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse friheden. 

  Styrket fokus på den grønne omstilling
  Parternes fælles arbejde i TekSam vil i den kommende periode sætte særligt fokus på at understøtte samarbejdet om den grønne omstilling mellem ledelse og medarbejdere på de danske virksomheder. 

  Strømlining af regler for feriefridage mv.
  Overenskomstens regler om bl.a. ferie, feriefridage og Fritvalgs Lønkonto strømlines, så de hænger bedre sammen med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020. Derudover er der åbnet op for, at medarbejdere og ledelse på den enkelte virksomhed kan indgå aftale om at holde ferie i timer frem for i dage.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til forhandlingerne eller forliget, kan du skrive til os på: 

OK@kf.dk

Se de eksisterende overenskomster

Her finder du de overenskomster, der allerede findes på området for arkitektansatte bygningskonstruktører. 

Overenskomster på det private område