Gå til sidens indhold

KF: Energirenovering af bygninger skal med i klimalov

Klimarådet anbefaler bl.a., at reduktionsmål for 2030 og 2050 skal skrives ind i den kommende klimalov, og at den skal fremme en indsats mod de globale klimaforandringer via fx teknologiudvikling og bistand til udviklingslande. KF opfordrer til, at energirenovering af bygninger og klimaneutralt nybyggeri får en central plads.

Klimalov_FOTO Pixabay-Vegasita.jpg
Selvom der er meget CO2-reduktion at hente ved at udvide med endnu mere vedvarende energi, mener KF, at det også er vigtigt at foretage en massiv energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, fordi den tegner sig for næsten 40 % af Danmarks samlede energiforbrug og 20 % af CO2-udledningen. Foto: Pixabay

”En kommende klimalov bør både fokusere på at reducere de nationale udledninger, så Danmark kan nå i mål med sit langsigtede mål i 2050 (om at være klimaneutral, red.), og angive retninger for en dansk indsats for at reducere udledningerne uden for landets grænser.”

Det siger Klimarådet i sin nye publikation – ’Rammer for dansk klimapolitik – input til en ny dansk klimalov med globalt udsyn’ – der kommer med anbefalinger til den klimalov, regeringen vil fremlægge omkring jul 2019, og som forventes at blive vedtaget i foråret.

Loven skal følges op af en 4-årig klimahandlingsplan i foråret 2020 med fokus på fire områder: Energi, Transport, Landbrug og Borgere.

Regeringen har efter aftale med dens støttepartier et mål om, at udledningen af drivhusgasser – kuldioxid, metan og kvælstofoxider (CO2, CH4 og fx N2O) – skal være reduceret med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990.

Klimarådet anbefaler, at klimaloven omfatter tre delelementer:

 • Fastsættelse af mål for reduktion af drivhusgasser
 • Udarbejdelse af klimaplaner
 • Monitorering af indsatsen

Fastsættelse af mål for reduktion drivhusgasser

I forhold til fastsættelse og definition af mål anbefaler Klimarådet bl.a.:

 1. Der bør skrives et 2030-mål på 70 pct. reduktion i forhold til 1990 og et mål om nettonuludledninger senest i 2050 ind i klimaloven.
 2. Loven bør kræve, at der mindst hvert 5. år sættes klimamål med en 10-årig tidshorisont, så der tages hensyn til udviklingen i klimavidenskaben og den teknologiske udvikling (skal dog ikke skrives ind i loven for at undgå unødige lovrevisioner).
 3. Målene bør opfyldes via reelle drivhusgasreduktioner i Danmark og ikke via kvotereduktioner. Målopfyldelsen bør som udgangspunkt følge FN’s opgørelsesmetoder, men bør tilpasses, så fx biomasse kun fremstår som CO2-neutralt, hvis det kan dokumenteres.

Udarbejdelse af klimaplaner

I forhold til udarbejdelse af klimaplaner anbefaler Klimarådet:

 1. Regeringen bør forpligtes til hvert 5. år at lave klimaplaner, som sandsynliggør, at det 10-årige klimamål nås.
 2. En klimaplan bør indeholde integrerede sektorstrategier med tiltag og indikatorer for udvikling inden for hver sektor.
 3. Sektorstrategier bør laves via bred inddragelse af borgere, organisationer og virksomheder.

Monitorering af indsatsen

I forhold til monitorering af klimaindsatsen anbefaler Klimarådet:

 1. Hvert år skal der laves en fremskrivning, som viser, om klimaplanen ser ud til at nå målet.
 2. Hvis dette ikke er tilfældet, bør regeringen lave en opdateret klimaplan med yderligere initiativer.
 3. Fremskrivningsprocessen bør valideres af en uafhængig, faglig instans.
 4. Alle relevante lovforslag bør konsekvensberegnes for klimaeffekter.

Strategi for reduktion af drivhusgasser uden for Danmark

Klimarådet anbefaler også, at klimaloven skal hjælpe med til at sikre, at de globale udledninger af drivhusgasser reduceres ved tiltag henholdsvis i Danmark som fx teknologiudvikling og mindsket import af varer med stort klimaaftryk og i udlandet som fx bistand til udviklingslande.

KF opfordrer til turbo på energirenovering

Formand i Konstruktørforeningen Gert Johansen hilser Klimarådets anbefalinger til en klimalov velkommen og opfordrer til fokus på bygningers potentiale for CO2-reduktion.

”Klimarådet siger ikke rigtigt noget om, hvordan byggeriet kan bidrage til, at vi opnår et klimaneutralt samfund, selvom vores bygninger står for mere end en tredjedel af energiforbruget. Rådet anbefaler dog ”integrerede sektorstrategier”, hvorfor Konstruktørforeningen på det kraftigste vil opfordre til, at energirenovering af den eksisterende bygningsmasse og klimaneutralt nybyggeri får en central plads i klimaloven eller i den efterfølgende klimahandlingsplan. Jeg vil også opfordre til, at regeringen inddrager byggebranchen i en debat om, hvordan vi kan gøre byggeriet operationelt og bæredygtigt,” siger Gert Johansen og fortsætter:

”Konstruktørforeningen har ved flere lejligheder fremsat idéen om, at alle bygninger skal forsynes med et obligatorisk klimamærke, som angiver, hvor stort CO2-aftrykket er med hensyn til bygningens samlede energibelastning og klimapåvirkning fra råmateriale til det færdige bygningsværk. Altså en mærkningsordning på linje med energimærket, der angiver energiforbrug og klimabelastning for driften af det færdige byggeri. Med et klimamærke kan man fx belønne de bygninger, der bruger genanvendte og genbrugte materialer og konstruktioner. Den ide vil vi meget gerne fremlægge for vores klimaminister!”

Fakta

Klimarådet

Klimarådet har siden 2015 givet anbefalinger til regeringen i form af årlige hovedrapporter suppleret med enkeltstående analyser af udvalgte klimapolitiske problemstillinger.

Klimarådet er nedsat i medfør af klimaloven, der blev vedtaget af Folketinget i 2014 og har til formål at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050.

Læs nyhed om Klimarådets anbefalinger til klimalov og selve rapporten med anbefalinger til klimalov – begge fra oktober 2019.

Læs mere:

Klimarådet
Læs også nyheden

Om KF's forslag om livscyklus-mærkning af byggeri

Danmark bør indføre en mærkningsordning, der omfatter den samlede miljø- og klimabelastning for både nybyggeri og renovering, mener KF. Hermed motiveres byggebranchen til i højere grad at genanvende byggematerialer, hvilket er et vigtigt supplement til den nødvendige energieffektivisering af byggeriet på vej mod et CO2-neutralt samfund.

Læs hele nyheden:

KF-forslag: Livscyklus-mærkning af byggeri fremmer CO2-neutralitet
GRØN LOGIK i dagens byggeri

Alliancen Grøn Logik opfordrer til særskilte sektormål for bygninger

Hvis det skal lykkes at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 og få et klimaneutralt samfund senest i 2050, skal en kommende klimahandlingsplan tænke på tværs af sektorer, hvorfor energieffektivisering i byggeri og bygninger bør spille en væsentlig rolle – mener alliancen Grøn Logik, som KF også er med i.

Læs mere i Dagens Byggeri 10. oktober 2019.